Rekrutacja ca?y rok-zapraszamy!!! Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lipca 2015 09:51

Prowadzimy rekrutacj?

na semestr pierwszy i semestry wy?sze rozpoczynaj?ce si? od 1 wrze?nia 2020r.

dy?ur w sekretariacie szk? w Wieliczce od 2 lipca 2020r.

w ka?dy czwartek godz.15.00-16.00

mo?liwo?? rekrutacji  on-line : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

aby zapisa? si? do szko?y nale?y przedstawi? orygina? ?wiadectwa:

uko?czenia SP , Gimnazjum lub Szko?y Zawodowej,

wype?ni? podanie o przyj?cie do szko?y (na stronie szko?y)

  kontakt telefoniczny: 604 266 151, 12 276 50 91


   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !Smile

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje:    
 TELEFONY KONTAKTOWE:

* 48 12 276 50 91 
* 48 604 266 151, 507 967 441
* email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W zak?adce Komunikaty dla S?uczaczy znajduj? si? terminy zaj??

na rok szkolny 2020/2021

Zwracamy si? z uprzejm? pro?b? do wszystkich s?uchaczy o terminowe wp?aty 

 czesnego tj. do 15-go ka?dego miesi?ca.   

nr konta szko?y:   30 1050 1445 1000 0090 3051 8600


Obowi?zek informacyjny:

1.Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska osoba prowadz?ca Prywatne Szko?y Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego w tym
Prywatne Liceum Oglnokszta?c?ce  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzib? w Wieliczce przy ul. Pi?sudskiego 18
wpisane do Ewidencji Szk? Niepublicznych prowadzonej przez Starost? Powiatowego w Wieliczce pod numerem 11/2003-Prywatn? Szko??
Policealn?  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzib? w Wieliczce przy ul.Pi?sudskiego 18,
wpisan? do Ewidencji Szk? Niepublicznych prowadzonej                                                                      przez Starost? Powiatowego w Wieliczce pod numerem 17/2005

adres Kancelarii Szkolnej: ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina telefon 12 276 50 91 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2.Dane osobowe przetwarzane s? w celach kszta?cenia, rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych,
dochodzenia roszcze? na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych),
zwanym dalej RODO.
3.Odbiorcami danych osobowych s? pracownicy i wsp?pracownicy Administratora, w tym, nauczyciele, podmioty prowadz?ce
obs?ug? ksi?gow?, prawn?, informatyczn? oraz odpowiedni organy i urz?dy w zakresie okre?lonym przepisami szczeg?owymi.
4.Dane osobowe, na ktrych przetwarzanie wyra?ono zgod? przetwarzane s? do czasu wycofania udzielonej zgody.
Pozosta?e dane osobowe przetwarzane s? przez okres 30 lat od dnia zako?czenia kszta?cenia, a je?li przepisy
szczeglne przewiduj? d?u?szy okres przechowywania danych do ko?ca okresu okre?lonymi przepisami szczeglnymi.
5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres i nr pesel jest konieczne w celu realizacji kszta?cenia.

Wskazanie pozosta?ych danych ma charakter dobrowolny.
6. Klient ma prawo
??dania od administratora dost?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak rwnie? ma prawo do cofni?cia zgody na ich przetwarzanie w ka?dym czasie oraz
z?o?enia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych).

 

PRYWATNE SZKO?Y ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego

z uprawnieniami szk? publicznych 

Rok za?o?enia 1997

 

 

 

LICEUM OGLNOKSZTA?C?CEGO ZAOCZNEGO

Krakw, ul. Wrblewskiego 8

Wieliczka, ul. Pi?sudskiego 18

       na podbudowie gimnazjum 3-letnie

       na podbudowie ZSZ cykl 2-letni

POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO ZAOCZNEGO

Wieliczka, ul. Pi?sudskiego 18

      ochrona osb i mienia   rachunkowo??

      administracja   asystent osoby niepe?nosprawnej (roczne) 

      opiekun w domu pomocy spo?ecznej

ABSOLWENCI ZSZ MOG? BY? PRZYJ?CI DO KLASY DRUGIEJ 3- LETNIEGO

LICEUM OGLNOKSZTA?C?CEGO ZAOCZNEGO(cykl dwuletni) 

Zaj?cia  odbywaj? si? przez dwa lub trzy weekendy w miesi?cu:

Krakw, Wieliczka:  sobota 1400-2030 i niedziela 800-1430

Informacje:

Skawina, ul. Rzeczna 1 (przecznica z ul. Mickiewicza)

12 276 50 91, 604 266 151, 507 967 441

www.szkolazaoczna.com.pl 

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Prowadz? zapisy na semestr I

i semestry wy?sze od lutego 2016 do
Pole tekstowe: tel/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507 967 441 Pole tekstowe: t el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507 967 441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441
 

 

 

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 08:13